Sabar OM masih Loading...
Orang sabar disayang Janda :-)
Ayo OM Bantu Like & Follow Fanspage Realsht.mobi Please lah OM
GET LINK

Download Soal dan Kunci Jawaban UAS / PAS Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1


Download Soal dan Kunci Jawaban UAS / PAS Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1 - Kami mengucapkan Alhamdulillah, ieu soal latihan jeung konci jawaban UAS atau PAS basa Sunda tiasa ngawujud, enggoning nyaosan impleméntasi tinda K 2005 sareng Kurikulum 2013, pikeun ngeusian lolongkrang Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah khususna di Jawa Barat.

Garapan anu disusun téh aya dua rupi, soal sareng konci jawaban. Ieu sosl téh mangrupa bagian tina ngesian kagiatan anu geus diprogramkn dina Kurikulum Daerah, hususna ngeunaan pangajaran basa jeung sastra daérah, dumasar kana Permendikbud No. 81A/2013, ngeunaan implementasi kurikulum. Pami dititenan deui, soal ieu teh ngawengku tina Kompetensi Inti jeung Kompetensi Dasar (KI-KD), silabus, sareng Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Ku medalna soal jeung konci jawaban, dipiharep tiasa dilaksanakeun kalawan merenah, luyu sareng udaganana. Saparantosna dialajar ngeunaan basa jeung sastra daérah dina semester ganjil, dipiharep dina diri murid aya parobihan anu tétéla, boh unsur sikepna (attitude), boh pangaweruhna (knowledge), boh kamampuh ngagunakeun katut karancagéan (performance; behavior). Singgetna mah éta unsur anu tilu téh bisa disebut kompeténsi.

Kalungguhan guru dina posisi agén parobahan utama enggoning ngaimpleméntasikeun k 2006 atawa KTSP / kurikulum 2013. Aya hiji hipotésis basajan, saupami guru kagungan kompeténsi anu nohonan pasaratan Kurikulum 2013, tangtosna gé kalebet guru basa daérah deuih, tinangtos éta kurikulum bakal tiasa diimpleméntasikeun kalawan merenah, tapi teu salah oge ku guru kelas.

Ku margi kitu, dina nataharkeun sareng ngaronjatkeun kompeténsi guru téh, di antawisna ku cara nyusun soal jeung konci jawabanna, kalebet tarékah anu kedah kénging pangajén.

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL
(UAS-PAS) SD / MI
TAHUN PELAJARAN 20…. / 20 ….

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Sunda
Kelas : 1 (satu)

Wacana !

Unggal dinten aya piket
Kelas beresih tur rapih
Bagas ketua kelas hiji
Barudak narurut pisan


I.     Eusian titik-titik dihandap ieu ku jawaban anu bener !

1. Kelas beresih tur..................
2. Unggal..................aya piket.
3. Ketua kelas hiji namina..................
4. Aksara l-a-k-e-s mun di susun janteun kalimat..................
5. Paranti mapah namina..................
6. Kecap beberesih asal tina kecap..................
7. Upami hoyong pinter kudu..................
8. Baju sakola disebut na.................. jst

Kunci Jawaban UAS / PAS
Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1

I. Isian

1. rapih
2. dinten
3. Bagas

5. sampean
6. bersih
jst....

II. Essay
1. -   puasa
        -   ngagambar
        -   panangan
2. gayung, sabun, anduk
jst ....

Anu dipiharep urang sadaya ngeunaan ayana parobihan anu tétéla dina dunya atikan ku iimpleméntasikeunana KTSP / Kurikulum 2013 téh tiasa ngawujud, enggoning lahirna Generasi Emas Indonesia dina taun 2045 nu badé dongkap.

Dina pamungkas bisi aya bahasa aya anu teu merenah atawa tulisan anu salah mugia sadayana nga maphum. Margi simkuring keur diajar.

Diantos pisan sagala saran jeung kritikan anu sifatna ngsmajukeun jeung ngaronjatkeun ajen Bahasa Sunda dina nyanghareupan era globalisasi.
Hatur nuhun tos nyempetkeun waktos kanggo maos ieu blog.

Tidak ada komentar untuk "Download Soal dan Kunci Jawaban UAS / PAS Bahasa Sunda Kelas 1 Semester 1"